istraživanje__________________________________

U prvom topIC_report istraživanju pitali smo eksperte na tržištu da podele sa nama kako komuniciraju sa svojim zaposlenima kako bismo stekli uvid u stanje internih komunikacija na našem tržištu.

Učesnici:

88 eksperata

300 zaposlenih

Alat istraživanja:

anketa

Period istraživanja:

februar – april 2023.

ključni uvidi__________________________________

Interne komunikacije su mlada struka na našim prostorima, ali potreba za njima ubrzano raste.

64% eksperata se bavi ovom strukom tek do 5 godina. Ovo se vidi i kroz druge podatke: nivo zrelosti IK kao biznis proces, strateška (ne)pozicioniranost, način upravljanja kanalima i alatima, planiranje, budžeti i podrška menadžmenta. Svi ovi podaci ukazuju da interne komunikacije na našim prostorima uglavnom nisu jasno definisan proces, da im se često ne zna uloga i svrha, kao i da se poslu pristupa reaktivno.

Email je najčešći i najefikasniji alat komunikacije.

Dok globalno vlada trend “mobile first” rešenja za komunikaciju sa zaposlenima, na našem tržištu svega 22% kompanija ima neko aplikativno rešenje za komunikaciju. 100% kompanija koristi email i veruje da je to najefikasniji kanal komunikacije. Sa druge strane zaposleni se najviše informišu od strane rukovodioca, ali svega 25% njih je zadovoljno kako se to realizuje.

Rad internih komunikacija je većinski reaktivan i po potrebi, a ne proaktivan i strateški.

Svega 26% kompanija ima strategiju internih komunikacija koja je kreirana da radi za biznis ciljeve. Najveći deo komunikacije se odvija usput i “kako naiđe”, jer svega 31% kompanija ima definisan godišnji plan kojim se vodi u radu. Teme koje se najčešće komuniciraju sa zaposlenima su dnevne vesti i obaveštenja. Razumevanje strategije i svrhe kompanije, kao i komunikacija promena i transformacija je na poslednjem mestu. Odlučivanje o tome šta se plasira zaposlenima najčešće zavisi od nekog pojedinca, tj donosioca odluka, a najmanje jer je za to u upotrebi definisana matrica tema i način rada.

Nedostatak analitike internih komunikacija, ali jaka potreba da se brojkama dokaže vrednost napora internih komunikacija.

Svega 40% kompanija ima alate kojima meri efekte internih komunikacija. Međutim svest i potreba za metrikom je velika. Kompetencija koju interni komunikatori navode kao najneophodiju je “Rad sa metrikom i analizom rezultata rada IK”. Takođe, nedostatak metrike je i treći po redu izazov sa kojim se tržište susreće.

Izazovi u 2023.

Najveći izazov za kompanije u oblasti internih komunikacija na našem tržištu je manjak ljudi u timu za interne komunikacije, a odmah iza i nedostatak podrške i razumevanje menadžmenta za ovaj proces.

U januaru krećemo sa istraživanjem stanja struke za 2024. godinu.
Ukoliko imaš predlog šta novo da ubacimo i izmerimo, piši nam!
Preuzmi izveštaj